Algemene voorwaarden

Op alle overeenkomsten die RDMG Uitgevers aangaat met haar partners en klanten zijn onze Algemene voorwaarden van toepassing.

Artikel 1          Toepasselijkheid

1.1

Deze voorwaarden gelden voor ieder aanbod, iedere offerte en alle overeenkomsten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid RDMG Uitgeverij B.V., gevestigd aan de Munsterstraat 2C te 7418 EV Deventer, hierna te noemen “RDMG Uitgevers”, met haar wederpartijen.

1.2

Afwijkingen van de algemene voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover zij schriftelijk zijn bevestigd door RDMG Uitgevers.

1.3

Mocht er sprake zijn van (gedeeltelijke) nietige of vernietigde bepalingen, dan zullen de overige bepalingen in deze algemene voorwaarden volledig van toepassing blijven. Partijen zullen alsdan in overleg treden teneinde een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepaling overeenkomen.

 

Artikel 2          Aanbod en totstandkoming van de overeenkomst

2.1

Alle offertes en aanbiedingen van RDMG Uitgevers zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk het tegendeel is bepaald. De overeenkomst komt tot stand doordat de wederpartij een getekend exemplaar van het bestel- of opdrachtformulier aan RDMG Uitgevers retour stuurt, dan wel de aanbieding van RDMG Uitgevers op andere wijze schriftelijk bevestigd.

2.2

RDMG Uitgevers stelt aan wederpartij ter beschikking (online) applicaties al dan niet met bijbehorende data en documentatie. RDMG Uitgevers stelt voornoemde applicatie ter beschikking door het verstrekken van inloggegevens.

 

Artikel 3          Abonnementen

3.1

In het geval de overeenkomst een abonnement betreft, gelden de bepalingen in dit artikel.

3.2

Een abonnement wordt aangegaan voor de duur van minimaal twaalf maanden, tenzij uitdrukkelijk anderszins is overeengekomen. Als ingangsdatum geldt de aanvang van de abonnementsperiode die op de desbetreffende factuur is vermeld. Indien de factuur geen abonnementsperiode vermeldt, geldt als uitgangspunt het moment van de ter beschikkingstelling van de inloggegevens.

3.3

Het abonnement wordt na afloop van de abonnementstermijn telkens stilzwijgend verlengd met een periode van twaalf maanden, tenzij een van beide partijen ten minste één maand voor het einde van de lopende abonnementstermijn het abonnement schriftelijk heeft opgezegd. RDMG Uitgevers stuurt te allen tijde een schriftelijke bevestiging van opzegging van het abonnement door de wederpartij.

 

Artikel 4          Prijzen en betaling

4.1

Alle tarieven en prijzen zijn exclusief BTW.

4.2

De wederpartij dient de factuur te betalen binnen 30 (zegge: dertig) dagen na de factuurdatum. De wederpartij dient te betalen in de overeengekomen valuta, zonder enige verrekening of opschorting wegens vermeende tekortkoming van RDMG Uitgevers.

4.3

Bij niet tijdige betaling is de wederpartij van rechtswege in verzuim zonder dat een ingebrekestelling door RDMG Uitgevers is vereist en is de wederpartij, naast de aan RDMG Uitgevers toekomende rechten, tevens een vertragingsrente verschuldigd van 1% (één procent) per kalendermaand of een deel daarvan. Bij een tweede aanmaning wordt € 20,- aan administratiekosten in rekening gebracht. RDMG Uitgevers is voorts gerechtigd om van de wederpartij alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten, te vorderen verband houdende met de niet betaling.

4.4

RDMG Uitgevers heeft steeds het recht om zowel voor als na de totstandkoming van de overeenkomst zekerheid voor de betaling c.q. vooruitbetaling te verlangen, zulks onder opschorting van de uitvoering van de overeenkomst, totdat de zekerheid is verschaft en/of de vooruitbetaling door RDMG Uitgevers is ontvangen.

 

Artikel 5          Gebruikersrecht en geheimhouding

5.1

RDMG Uitgevers verleent aan de wederpartij een niet-overdraagbaar en niet-exclusief gebruiksrecht voor de applicatie, in welke vorm dan ook, met de daarbij behorende data en documentatie, zoals omschreven in de overeenkomst.

5.2

Het gebruiksrecht van de wederpartij mag, conform het genoemde in lid 1, slechts worden uitgeoefend door de personen aan wie RDMG Uitgevers een licentie (middels inloggegevens) heeft verstrekt. Het is de wederpartij niet toegestaan kopieën te maken van de programmatuur met de bijbehorende data en documentatie, alsmede deze aan derden ter beschikking te stellen. Zonder uitdrukkelijk schriftelijke toestemming van RDMG Uitgevers is het de wederpartij niet toegestaan wijzigingen, dan wel toevoegingen aan de programmatuur en/of data en documentatie aan te brengen, dan wel door derden te doen aanbrengen.

5.3

Artikelen 5.1 en 5.2 zijn niet van toepassing op organisaties waarmee RDMG een samenwerkingsvorm is aangegaan die juist is bedoeld om in het netwerk van de samenwerkingspartner te komen tot verkopen van abonnementen van RDMG.

5.4

De wederpartij is verplicht de vertrouwelijke informatie die hem ter kennis is gekomen geheim te houden en op geen enkele wijze bekend te maken, in gebruik te geven aan derden, dan waarvoor informatie van RDMG Uitgevers is bedoeld.

 

Artikel 6          Intellectueel Eigendom

6.1

Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder in ieder geval begrepen octrooirechten, merkrechten, modelrechten en auteursrechten, die RDMG Uitgevers toekomen, berusten uitsluitend bij RDMG Uitgevers. De door RDMG Uitgevers ter beschikking gestelde applicatie, data, documentatie, marketinggegevens, klant- en/of bedrijfsgegevens, mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van RDMG Uitgevers worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of aan derden worden verstrekt of in gebruik worden gegeven aan derden, dan wel worden gewijzigd.

6.2

Het is de wederpartij niet toegestaan om op basis van de door RDMG Uitgevers ter beschikking gestelde applicatie, data en documentatie, te gebruiken voor het ontwikkelen van een soortgelijke activiteit.

6.3

In het geval een bepaling uit dit artikel wordt overtreden, zal de wederpartij een direct opeisbare boete van € 10.000,- voor elke overtreding verschuldigd zijn aan RDMG Uitgevers, naast het recht van RDMG Uitgevers om schadevergoeding te vorderen. Het vernoemde in dit artikel geldt eveneens vijf jaren na het einde van de overeenkomst.

 

Artikel 7          Aansprakelijkheid

7.1

RDMG Uitgevers aanvaardt slechts aansprakelijkheid voor de door de wederpartij geleden schade die rechtstreeks en uitsluitend een gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door RDMG Uitgevers.

7.2

De aansprakelijkheid is voorts beperkt tot de geleden directe schade. Aansprakelijkheid van RDMG Uitgevers voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade wegens overschrijding van een termijn, of onjuiste informatie van derden, is uitgesloten.

7.3

De aansprakelijkheid tot betaling van schadevergoeding is voorts beperkt tot het bedrag dat RDMG Uitgevers krachtens een door haar afgesloten verzekering van haar verzekeraar daadwerkelijk vergoed krijgt.

7.4

In het geval de verzekeraar niet tot uitkering overgaat, dan wel dat de schade niet gedekt is door de verzekering, dan is de aansprakelijkheid van RDMG Uitgevers beperkt tot het bedrag dat op de factuur van RDMG Uitgevers is vermeld, betrekking hebbende op maximaal één kalenderjaar.

7.5

Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de wederpartij de tekortkoming waaruit de schade voortvloeit zo spoedig mogelijk als redelijkerwijs mogelijk is, doch in ieder geval binnen veertien dagen nadat de wederpartij de tekortkoming heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, schriftelijk aan RDMG Uitgevers heeft gemeld en dat de wederpartij al datgene doet wat in redelijkheid van haar verlangd kan worden om de schade te beperken.

 

Artikel 8          Overmacht

RDMG Uitgevers is niet gehouden tot het nakomen van één of meer verplichtingen uit de overeenkomst, waaronder het betalen van schadevergoeding, indien RDMG Uitgevers daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder het begrip overmacht wordt mede verstaan een niet-toerekenbare tekortkoming van ingeschakelde derden of hulppersonen, alsmede schade vanwege virussen, dan wel het niet deugdelijk functioneren, waaronder de onbereikbaarheid en ontoegankelijkheid van de applicatie en bijbehorende data.

 

Artikel 9          Beëindiging overeenkomst

9.1

RDMG Uitgevers heeft het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang (gedeeltelijk) te ontbinden, zonder voorafgaande nadere voorafgaande ingebrekestelling, indien:

  • de wederpartij toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de op de wederpartij rustende verplichtingen en de wederpartij die tekortkoming niet heeft verholpen binnen 4 weken nadat deze aan haar door RDMG Uitgevers schriftelijk is kenbaar gemaakt;
  • aan de wederpartij surseance van betaling wordt verleend of de wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, of de wederpartij een verzoek tot toepassing van een schuldsaneringsregeling indient of de wederpartij onder curatele of bewind wordt gesteld.

9.2

Indien de wederpartij een abonnement heeft afgesloten, maar de wederpartij op enigerlei wijze geen gebruik kan maken van de applicatie en bijbehorende data, is RDMG Uitgevers bevoegd de overeenkomst te ontbinden, dan wel anderszins te doen beëindigen, zonder daarbij schadevergoeding verschuldigd te zijn.

 

Artikel 10       Persoonsgegevens

10.1

De wederpartij is ermee bekend dat RDMG Uitgevers de gegevens uit hoofde van deze overeenkomst kan gebruiken om hen te informeren over relevante producten en diensten van RDMG Uitgevers, althans de aan haar gelieerde ondernemingen en zorgvuldig geselecteerde derden. Indien de wederpartij geen prijs stelt op deze informatie, kan dit schriftelijk worden vermeld aan RDMG Uitgevers, postbus 304, 7400 AH Deventer.

10.2

RDMG Uitgevers verwerkt persoonsgegevens van de wederpartij uitsluitend in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens en overige toepasselijke wet- en regelgeving.

 

Artikel 11       Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op de rechtsverhouding tussen RDMG Uitgevers en de wederpartij is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Geschillen voortvloeiende uit overeenkomsten, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar RDMG Uitgevers is gevestigd, tenzij dwingend recht anders voorschrijft.

 

Download de algemene voorwaarden hier

RDMG uitgever van Pharius. Aantoonbaar Compliant.

Contact

Tel. 085 – 0430 130
info@rdmg.nl
Contactformulier

Nieuwsbrief

Wilt u ook op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen?

Schrijf in voor onze nieuwsbrief