Arbo & VeiligheidBrzoGeen categorieMilieuPharius

Beleidsregel boeteoplegging arbeidsomstandighedenwetgeving

By 31 oktober 2019februari 14th, 2020No Comments

Het niet naleven van bepalingen uit de Arbeidsomstandighedenwet of Arbowetgeving en -regelgeving kan leiden tot het opleggen van een bestuurlijke boete. Afhankelijk van het type overtreding wordt al dan niet direct een boeterapport opgemaakt. De beleidsregel boeteoplegging arbeidsomstandighedenwetgeving bevat nadere voorschriften over de wijze waarop de boete wordt berekend.

Wijziging beleidsregel

De Beleidsregel boeteoplegging Arbeidsomstandighedenwetgeving is gewijzigd naar aanleiding van jurisprudentie van de Raad van State. Het heeft tot doel meer differentiatie aan te brengen in de hoogte van boetes in geval van bedrijfsongevallen.

De wijziging houdt in dat de Inspectie SZW bij arbeidsongevallen die leiden tot letsel en ziekenhuisopname voor de hoogte van de boete meer kijkt naar de ernst en de duur van het letsel en de duur van de ziekenhuisopname. Daarbij gaat zij uit van het letsel en/of de ziekenhuisopname zoals opgenomen in het boeterapport.

Aanpassing tarieflijst

Verder wordt ook de bijlage (tarieflijst) van de beleidsregel aangepast. Deze wijziging is bedoeld om het sanctiebeleid met betrekking tot het niet voldoen aan de verplichtingen met betrekking tot de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) aan te scherpen. De boete voor bedrijven die de verplichtingen met betrekking tot de RI&E onvoldoende naleven, is verhoogd van categorie 4 naar categorie 5 (van € 3.000 naar € 4.500). De situatie waarbij de werkgever niet beschikt over een RI&E is aangemerkt als een overtreding met directe boete. Voor de situatie dat een Plan van Aanpak ontbreekt, waarin is aangegeven welke maatregelen worden genomen en binnen welke termijn, is het boetenormbedrag verhoogd met twee categorieën (van 2 naar 4, van € 750 naar € 3.000). Ook deze situatie wordt nu aangemerkt als een overtreding met directe boete.

Als de werkgever in het geheel niet beschikt over een RI&E en Plan van Aanpak, wordt dit aangemerkt als één overtreding, namelijk het niet beschikken over een RI&E. Voor overige tekortkomingen met betrekking tot de RI&E en het Plan van Aanpak is het normbedrag met één categorie verhoogd (van 2 naar 3, dus van € 750 naar € 1.500).

De verhoging van het normbedrag met één categorie gaat ook gelden voor de naleving van de RI&E voor wat betreft het werken met gevaarlijke stoffen, waaronder kankerverwekkende stoffen en stoffen die toxisch zijn voor de voortplanting.

Als de Inspectie een tekortkoming constateert ten aanzien van deze RI&E en/of het Plan van Aanpak, legt zij eerst een waarschuwing of eis op, voordat ze overgaat tot het opleggen van een boete.

X