Geen categorie

Concept PGS 8 voor organische peroxiden gereed voor commentaar

By 20 mei 2019februari 8th, 2022No Comments

Het concept van PGS 8: organische peroxiden: opslag is gereed voor commentaar. Alle geïnteresseerden kunnen het concept inzien en eventuele opmerkingen sturen aan het PGS-projectbureau.

PGS 8
Het doel van PGS 8 is om de risico’s te beheersen van de opslag van organische peroxiden. De PGS-richtlijn beschrijft maatregelen waarmee dat doel kan worden bereikt. Deze maatregelen zijn gebaseerd op een risicobenadering die uitgaat van scenario’s die zich voor kunnen doen. Uit de scenario’s zijn doelen geformuleerd waarmee wordt beoogd een aanvaardbaar veiligheidsniveau te creëren. Uit de doelen zijn vervolgens de maatregelen afgeleid waarmee de grote en middelgrote risico’s kunnen worden voorkomen dan wel zoveel mogelijk worden beperkt.

Wat is nieuw?
PGS 8 is geactualiseerd in het kader van de omzetting van de PGS naar de nieuwe stijl. Deze nieuwe stijl is onder andere ingegeven door de introductie van de nieuwe Omgevingswet en een door te voeren kwaliteitsslag waarbij de onderbouwing van de voorgeschreven maatregelen, door middel van een risicobenadering, veel duidelijker wordt. De actualisatie heeft geleid tot enkele inhoudelijke wijzigingen. Een overzicht hiervan is te vinden in bijlage V.

Commentaar indienen
U kunt de conceptversie van PGS 8 downloaden in onze Databank.
Op de website van PGS vindt u de wijzigingstabel en de details met betrekking tot het indienen van commentaar.

U kunt niet op alle delen van PGS 8 commentaar indienen. Dit zijn de (juridisch goedgekeurde) ‘standaard’ PGS-teksten, die voor meerdere PGS-richtlijnen hetzelfde zullen zijn. Teksten waarop u GEEN commentaar kunt aanleveren zijn in oranje tekst weergegeven.

Vervolgstappen
Na sluiting van de publieke commentaarperiode zal het PGS 8-team bij elkaar komen om de ingekomen reacties te bespreken. Na verwerking van alle commentaren zal de definitieve versie van PGS 8 ter goedkeuring worden aangeboden aan de Programmaraad. Vervolgens wordt deze aangeboden aan het Bestuurlijk Omgevingsberaad.

 

Bron: publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl

 

X