Arbo & VeiligheidMilieu

Wijziging van Verordening (EG) nr. 1272/2008 betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels

By 8 april 2019februari 8th, 2022No Comments

Als gevolg van de zesde en zevende herziene uitgaven van het GHS moet een aantal technische bepalingen en criteria betreffende indeling, etikettering en verpakking van Verordening (EG) nr. 1272/2008 worden herzien. Het betreft een wijziging van de Bijlagen I t/m VI van de Verordening (EG) nr. 1272/2008 (CLP-verordening). Deze wijziging is gepubliceerd op 28-03-2019 en treedt in werking op 17-04-2019.

Deze verdere ontwikkelingen van het GHS introduceren met name een nieuwe gevarenklasse voor ongevoelig gemaakte ontplofbare stoffen en een nieuwe gevarencategorie, pyrofore gassen, binnen de gevarenklasse ontvlambare gassen.

Daarnaast zijn er aanpassingen van:

 • de criteria voor stoffen en mengsels die in contact met water ontvlambare gassen ontwikkelen, de algemene ondergrenzen;
 • de algemene bepalingen voor de indeling van de aerosolvormen van mengsels; en, voor zover nodig,
 • de details van de definities en indelingscriteria voor de gevarenklassen
  • ontplofbare stoffen,
  • ontvlambare gassen,
  • ontvlambare vloeistoffen,
  • ontvlambare vaste stoffen,
  • acute toxiciteit,
  • huidcorrosie/-irritatie,
  • ernstig oogletsel/oogirritatie,
  • sensibilisatie van de luchtwegen en van de huid,
  • mutageniteit in geslachtscellen,
  • kankerverwekkendheid,
  • voortplantingstoxiciteit,
  • specifieke doelorgaantoxiciteit en aspiratiegevaar.

Bovendien wordt een aantal gevarenaanduidingen en veiligheidsaanbevelingen gewijzigd.

Een aantal technische bepalingen en criteria in de bijlagen I, II, III, IV, V en VI bij Verordening (EG) nr. 1272/2008 moet daarom worden aangepast, om rekening te houden met de zesde en zevende herziene uitgave van het GHS.”

De bijlage vindt u uiteraard in de Databank van RDMG. U dient wel eerst in te loggen om de link te kunnen gebruiken.

X