Geen categoriePharius

Inspraak tweede wijziging LAP3

By 7 april 2020mei 27th, 2020No Comments

Op 7 april 2020 start de inspraakperiode voor de tweede wijziging van LAP3. Deze wijzigingen zijn een gevolg van de herziening van de Kaderrichtlijn afvalstoffen, de aankomende Omgevingswet en ontwikkelingen in de transitie naar een circulaire economie.

  • De herziening van de Kaderrichtlijn afvalstoffen leidt tot meerdere wijzigingen.
    De drie belangrijkste zijn het beleid voor gescheiden inzameling van huishoudelijk afval door gemeenten, de aanpassing van de minimumstandaard voor de verwerking van afgewerkte olie en de aanpassing van het hoofdstuk over het onderscheid tussen afvalstoffen en producten.
  • De overgang naar de Omgevingswet en het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) brengt nieuwe wettelijke bepalingen en begrippen met zich mee. Naar aanleiding van deze wettelijke wijzigingen is het beleid voor het gescheiden houden van bedrijfsafval in het LAP aangepast. Ook is beleid opgenomen waar bevoegde gezagen bij het opstellen van hun omgevingsplannen rekening mee moeten houden, zoals voor voedselvermalers en zwerfafval.
  • Ten slotte leiden ontwikkelingen rond diverse productieketens tot aanpassingen in het beleid. Deze stimuleren de transitie naar een circulaire economie. De belangrijkste zijn de eisen voor de verwerking van luiers en incontinentiemateriaal en de aanpassing van de minimumstandaard voor recycling van matrassen en banden.

Kamerbrief

Op Rijksoverheid.nl kunt u de Kamerbrief Inspraak 2e wijziging Landelijk Afvalbeheerplan downloaden.

Inspraakperiode

Van 7 april tot en met 18 mei 2020 kunt u een zienswijze geven over het ontwerp van de tweede wijziging van het LAP3. Dit kan uitsluitend op de wijzigingen van LAP3 die in inspraaknotitie worden voorgelegd en niet op al bestaande teksten.

Uw zienswijze indienen

Een zienswijze indienen kan zowel digitaal, mondeling als per post. Alle zienswijzen worden bekeken op hun mogelijkheid om de voorgenomen wijzigingen van LAP3 te verbeteren. Ze worden vervolgens voorzien van een reactie in een Nota van antwoord. De stukken voor de vaststelling van de tweede wijziging worden naar beide Kamers der Staten-Generaal gestuurd en gepubliceerd op deze site, www.lap3.nl. Ook indieners ontvangen hierover bericht.

De vaststelling wordt door de Minister bekendgemaakt in de Staatscourant. Het gewijzigde LAP3 treedt vier weken na publicatie in de Staatscourant in werking.

Voor meer informatie en voor het downloaden van de inspraaknotitie tweede wijziging LAP3 verwijzen we u door naar LAP3.nl 

Bron: Lap3.nl

X