Arbo & VeiligheidBrzoGeen categorieMilieuPharius

Zeven interessante wijzigingen in ‘QHSE’ wet- en regelgeving

By 17 januari 2021januari 26th, 2021No Comments
HSE wetgeving 2021

1 januari is veelal een datum van vernieuwing en verandering. Ook op het gebied van ‘QHSE’ wet- en regelgeving verandert er doorgaans veel. Nieuwe wetten die van kracht worden, bestaande wet- en regelgeving dat wijzigt, vervalt of wordt vervangen en per het nieuwe jaar ingaat. De redactie van RDMG heeft een selectie gemaakt van 7 wijzigingen in wet- en regelgeving die voor de QHSE professional interessant kunnen zijn.

Geen Pharius abonnement, maar wel de wijzigingen bekijken? Vraag gratis een vrijblijvend proefaccount aan op Pharius.nl.

Airco’s

Besluit energieprestatie gebouwen 

Begin 2020 is de verplichte keuring voor airconditioningsystemen zoals dit was geregeld in het Besluit energieprestatie gebouwen overgeheveld naar het Bouwbesluit 2012. Nu is per 1 januari 2021 ‘Afdeling 3a. Keuring van airconditioningsystemen’ van het Besluit energieprestatie gebouwen ook daadwerkelijk vervallen. Met het verplaatsen van de keuringsverplichting is ook de grens verschoven waarboven keuringsplicht geldt. Daarnaast is een eventueel gekoppeld ventilatiesysteem ook onder de keuringsplicht van het airconditioningsysteem komen te vallen. Keuring is verplicht vanaf een nominaal vermogen van 70 kW (was 12 kW), uitvoering elke 5 jaar door een deskundige.

CO2 heffing industrie

Wet CO2-heffing industrie

Per 1 januari 2021 is het systeem voor Nederlandse CO2-heffing in werking getreden. Deze heffing is een belasting die grote bedrijven moeten betalen per ton industriële CO2 emissie. Dit is een uitwerking in Nederlands van het Europese Klimaatakkoord. CO2-heffing industrie is van toepassing op EU-ETS deelnemers, grootschalige productie waarbij lachgas vrijkomt en op afvalverbrandingsinstallaties. De zogenaamde Wet CO2-heffing industrie wijzigt de Wet belasting op milieugrondslag, Wet milieubeheer en de Algemene wet Bestuursrecht. Ook is een nieuwe regeling gepubliceerd, Regeling CO2-heffing industrie

Energiebesparing

MJA bedrijven moeten mogelijk voldoen aan EED

Met ingang van 1 januari 2021 is de Meerjarenafspraak energie-efficiency (MJA) vervallen. De MJA is een vrijwillige afspraak tussen overheid, bedrijfsleven en instellingen om de energie-efficiency van producten, diensten en processen te verbeteren. Doel van het MJA is het gebruik van fossiele brandstoffen terug te dringen.

De MJA is niet verlengt. In plaats daarvan moeten bedrijven (ongeacht of zij deelnemer waren van de MJA) voldoen aan de Europese regels op basis van de Energie-Efficiency Richtlijn (EED).  Bedrijven die onder de EED vallen moeten elke vier jaar een EED-audit (laten) uitvoeren. De eerste EED moest uiterlijk 31 december 2020 zijn uitgevoerd.

Tijdelijke regels in relatie tot Covid 19

Wijziging van het Arbeidsomstandighedenbesluit

In -Artikel 3.2 Algemene vereisten-  van het Arbobesluit staan de vereisten waaraan de inrichting van arbeidsplaatsen moeten voldoen. Dit artikel is echter niet specifiek ingericht voor het beperken of voorkomen van besmettingen van COVID-19. Daarom is er tijdelijk een specifieke bepaling opgenomen om daar wel op te kunnen inspringen. Het betreft -Artikel 3.2.a Tijdelijke aanvullende vereisten in verband met de bestrijding van de epidemie covid-19-. Dit artikel geeft drie verplichte niveaus van maatregelen die een werkgever moet nemen volgens het Arbobesluit. Bij niet naleving hiervan kunnen boetes worden opgelegd. Dit is van toepassing op alle bedrijven en met name interessant voor de HSE-specialist of Coronadeskundige van het bedrijf.

Lees ook ons artikel: Wijzigingen in het Arbobesluit vanwege het Coronavirus

Nieuwbouwen

Overstap van EPC naar BENG. Diverse besluiten en regelingen gewijzigd

Per 1 januari 2021 zal de energieprestatie van een gebouw, als onderdeel van de aanvraag omgevingsvergunning bouwen, moeten worden aangetoond op basis van de zogenaamde BENG-eisen (Bijna Energie Neutrale Gebouwen). Deze BENG-eisen vervangen de EPC-eisen. De BENG berekening moet worden uitgevoerd volgens de NTA 8800 door gecertificeerde bedrijven en organisaties (BRL 9500 en BRL 9501. De BENG eisen golden reeds sinds 2019 voor overheidsgebouwen en gelden nu voor alle nieuwbouw.

Producten

Meldingsplicht produceren met gevaarlijke stoffen

Per 5 januari zijn producenten verplicht om (onderdelen van) producten of objecten waarin gevaarlijke stoffen aanwezig zijn te melden bij het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA). Eén en andere naar aanleiding van wijzigingen in de Kaderrichtlijn afvalstoffen. In Nederland is deze verplichting opgenomen in het Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen. Hierbij gaat het SVHC-stoffen die in het product aanwezig zijn in een concentratie van meer dan 0,1 gewichtsprocent (g/g).

(Een zelfde verplichting is reeds opgenomen in REACH, waarbij producten deze informatie moeten doelen met de afnemer van het product. )

Vervoer

Vervoer gevaarlijke goederen (weg/water/rail)

Per 1 januari 2021 zijn de nieuwe versies van de ADR, ADN en RID inwerking getreden, de 2021 versie. Deze documenten gaan achtereenvolgens in op het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg, over het wat en over het spoor. De Europese richtlijn is gewijzigd, zodat naar deze nieuwe documenten wordt verwezen. De ADR, ADN en RID zijn vooralsnog alleen beschikbaar in het Frans, Engels en Duits. Zodra de Nederlandse overheid de Nederlandse versie (ADR, ADN, RID) heeft vertaald (uit het Frans, Duits, Engesl), dan zal deze beschikbaar zijn in Pharius. Uiterlijk 1 juli 2021 moet aan de nieuwe versie worden voldaan, tot die tijd mag nog de 2019 versie als uitgangspunt worden genomen.

X