Geen categorie

Concept PGS 19:2018 Propaan en butaan: opslag

By 29 augustus 2018september 20th, 2018No Comments
PGS 19 Propaan en butaan: opslag

Op 20 augustus is het concept PGS19:2018 door de PGS-beheerorganisatie beschikbaar gesteld voor commentaar. Als geïnteresseerde kunt u tot 25 oktober 2018 hierop uw commentaar indienen bij Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen.

PGS 19 heeft als doel om de risico’s te beheersen van de opslag van propaan, butaan en mengsels van propaan en butaan. De PGS-richtlijn beschrijft maatregelen waarmee dat doel kan worden bereikt. Deze maatregelen zijn gebaseerd op een risicobenadering die uitgaat van scenario’s die zich voor kunnen doen. Uit de scenario’s zijn doelen geformuleerd waarmee wordt beoogd een aanvaardbaar veiligheidsniveau te creëren. Uit de doelen zijn vervolgens de maatregelen afgeleid waarmee de grote en middelgrote risico’s kunnen worden voorkomen dan wel zoveel mogelijk worden beperkt.

Wat is nieuw?
PGS 19:2018 is geactualiseerd in het kader van de omzetting van de PGS naar de nieuwe stijl. Deze nieuwe stijl is onder andere ingegeven door de introductie van de nieuwe Omgevingswet en een door te voeren kwaliteitsslag waarbij de onderbouwing van de voorgeschreven maatregelen, door middel van een risicobenadering, veel duidelijker wordt.

De actualisatie heeft geleid tot enkele beperkte inhoudelijke wijzigingen. Zo zijn er een paar voorschriften vervallen (bijvoorbeeld inzake de vorstbeveiliging) en zijn er nieuwe maatregelen bijgekomen inzake de volgende onderwerpen: de ontwerptemperatuur van het reservoir, de toepassing van een voorziening om zettingen op te vangen, de herbeoordeling van de propaaninstallatie bij een latere ingebruikname van een verwarmingsspiraal en een verkeersverbod boven ondergrondse reservoirs.

Het concept is door RDMG opgenomen in de Databank. Zodra de PGS 19 z’n definitieve status bereikt heeft zullen we deze in de bekende vorm beschikbaar stellen.

X