Privacyverklaring

Dit privacystatement is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door RDMG B.V. met haar eventuele deelnemingen en gelieerde maatschappijen, hierna gezamenlijk aan te duiden als RDMG.

Wij hechten veel waarde aan uw en onze privacy. Wij streven er dan ook naar om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te verwerken en te beschermen. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy en persoonsgegevens te beschermen. Middels deze verklaring laten we u weten (i) welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt dan wel wanneer u diensten van ons afneemt, (ii) waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken.

Dit privacystatement is van toepassing op alle diensten van RDMG. U dient zich ervan bewust te zijn dat RDMG niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen.

RDMG respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en diensten, en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft op een zorgvuldige wijze en in overeenstemming met de wet- en regelgeving wordt gebruikt en verwijderd.

Dit privacy statement kan van tijd tot tijd wijzigen als nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Het meest actuele privacystatement kunt u vinden op onze website(s):

www.rdmg.nl en op www.pharius.eu

 

Gebruik van onze diensten

Wanneer u gebruik wenst te maken van onze diensten, vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om onze diensten uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van RDMG of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken. Onder diensten wordt begrepen;

Het per e-mail versturen van informatie, zoals nieuwsbrieven, aanbiedingen en/of acties;
De totstandkoming en uitvoering van gesloten overeenkomst(en) zoals het afhandelen van bestellingen, uitvoeren van diensten en versturen van producten welke bij RDMG zijn aangeschaft.

Communicatie

Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden.

Wij zullen de door u verstrekte gegevens uiteraard niet gebruiken voor andere doeleinden dan waarvoor u deze heeft verstrekt.

Beveiligingsmaatregelen

RDMG heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens zoveel mogelijk te beveiligen tegen verlies, onrechtmatig gebruik, onrechtmatige verwerking van uw persoonsgegevens door anderen tegen te gaan en ook om de toegang tot uw persoonsgegevens door onbevoegden te voorkomen. RDMG doet dit onder andere door fysieke (toegangs)beveiliging en het gebruik van wachtwoorden. Deze maatregelen worden regelmatig getoetst op kwetsbaarheden door een professionele derde en worden indien nodig aangevuld of aangescherpt. Bovendien zal RDMG deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken. Voor meer informatie met betrekking tot de door ons getroffen beveiligingsmaatregelen sturen wij u graag onze flyer Databeveiliging toe. Stuurt u ons daartoe een verzoek via info@rdmg.nl

Cookies

Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen.

Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van RDMG of die van een derde partij. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Hiervoor maken we gebruik van google analytics. (Lees hier hoe Google informatie gebruikt van sites of apps die onze services gebruiken.)

Cookies uitzetten

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en -services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Doeleinden/grondslagen

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacystatement tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.
In het kader van onze dienstverlening of doordat u deze gegevens aan ons heeft verstrekt, verwerken wij de volgende persoonsgegevens.

 • Naam, adres, woonplaats;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • KVK-nummer en BTW-nummer;
 • Geslacht.

RDMG verwerkt uitsluitend persoonsgegevens als daarvoor een wettelijke grondslag bestaat, zoals voorgeschreven wordt in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De volgende grondslagen zijn van toepassing:

 • Uitvoeren van overeenkomsten
  Dit geldt voor persoonsgegevens die wij verwerken van opdrachtgevers, onderaannemers en leveranciers met wie wij een overeenkomst hebben gesloten in het kader van, doch niet uitsluitend voor, ontwikkeling en verkoop van onze diensten.
 • Gerechtvaardigd belang
  RDMG heeft een gerechtvaardigd belang om klanten te werven en relaties te onderhouden persoonsgegevens te verzamelen.
 • Voldoen aan wettelijke verplichting
  RDMG dient persoonsgegevens te verwerken vanwege een aantal wettelijke verplichtingen, zoals de Fiscale Bewaarplicht, de Invorderingsweg 1990, de Wet Arbeid Vreemdelingen en de wet op de Identificatieplicht.

Derden

De informatie welke u ons verstrekt, wordt in beginsel niet met derden gedeeld. Wij zullen uw informatie wel, zij het beperkt, delen met onze samenwerkingspartners zoals de webapplicaties en ICT-partijen welke wij gebruiken ten behoeve van onze diensten. Deze gegevens zullen enkel gebruikt worden ten behoeve van het doel van de dienst en zullen niet verder verspreid worden. Verder kan in enkele gevallen de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. Voor partijen waar mee samengewerkt wordt, zijn goede afspraken gemaakt over hun verplichtingen en bevoegdheden en deze hebben we, indien van toepassing, vastgelegd in (verwerkings-) overeenkomsten.

Daarnaast kunnen wij persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

Met de derde partij die namens en in opdracht van RDMG uw persoonsgegevens verwerkt, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor die derde partij eveneens gehouden is tot naleving van de AVG. Door RDMG ingeschakelde derde partijen, die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG.

Dit privacystatement is alleen van toepassing op het platform van RDMG en niet op andere websites van derden waarvoor in het RDMG platform een link wordt getoond. Als u via een hyperlink terecht komt op de website van een ander, dan geldt dit privacystatement niet voor uw bezoek aan die website, RDMG adviseert u het privacybeleid van de websites van derden goed door te nemen.

Hoe lang bewaart RDMG uw persoonsgegevens?

RDMG bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacystatement genoemde doelen te bereiken.

De bewaartermijn van onze administratie is zeven jaar, overeenkomstig met de wettelijke verplichting. Dit is inclusief de met u gesloten overeenkomsten en de termijn gaat in nadat de overeenkomst is beëindigd.
Wanneer u ons een e-mail stuurt of een vraag stelt via een contactformulier, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.
Gegevens voor marketingactiviteiten worden maximaal 1 jaar bewaard, nadat er contact is geweest in het kader van het aanbieden van producten of diensten.

Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Inzage, wijziging, afschermen van persoonsgegevens of een klacht

Als u wilt weten welke persoonsgegevens RDMG van u verzamelt en gebruikt, kunt u hiervoor een verzoek indienen. Tevens heeft u het recht:

 • Om uw persoonsgegevens te corrigeren of verwijderen;
 • Om uw toestemming voor gegevensverwerking in te trekken
 • Om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door RDMG
 • Op gegevensportabiliteit; dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij in elektronische vorm van u beschikken, naar u of een andere, door u genoemde organisatie te sturen.

Mocht u, ondanks onze inspanningen, van oordeel zijn dat wij uw persoonsgegevens op een onzorgvuldige of onrechtmatige wijze verwerken of dat wij bijvoorbeeld onvoldoende reageren op uw verzoek, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens en hier een klacht indienen. Wij hopen uiteraard eerst dat u zich tot ons zal wenden, opdat wij een en ander zo goed mogelijk kunnen oplossen.

Aanpassen/uitschrijven dienst nieuwsbrief

Onderaan iedere mailing vindt u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u af te melden.

Vragen en feedback

We controleren regelmatig of we aan dit privacystatement voldoen. Als u vragen heeft over dit privacystatement, kunt u contact met ons opnemen:

RDMG BV
Munsterstraat 2c
7418 EV Deventer
Telefoonnummer: +31 (0) 85 043 0130
E-Mail: info@rdmg.nl

Hoe contact met ons op te nemen

We zijn blij met uw mening over onze website en ons privacy beleid. Als u contact met ons wilt opnemen met vragen of opmerkingen, stuur dan een e-mail naar info@rdmg.nl. U kunt details opvragen over persoonlijke gegevens die wij over u bewaren op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, die van kracht is vanaf 25 mei 2018. Als u een kopie van de informatie over u wilt hebben of als u vragen hebt met betrekking tot dit Privacy beleid of hoe wij gebruiken de persoonlijke informatie die we over u hebben, schrijven naar: RDMG Uitgevers, Munsterstraat 2c, 7418 EV Deventer. Ga voor meer informatie over uw rechten Algemene Verordening Gegevensbescherming naar de website van de Autoriteit Persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving/algemene-informatie-avg of lees meer over de Europese officiële wetgeving op: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-protection-eu_en.

Vanaf dit punt in de verklaring zal pharius.nl in de tekst worden aangeduid met ‘wij’, ‘ons’ of ‘onze website’.

Welke informatie verzamelen we?

Uw online sessie met ons

1. Informatie over uw computer
2. over uw bezoeken aan en gebruik van deze website (dit betreft informatie over uw browser, uw IP-adres, de site van waaruit u komt en de links die gevolgd zijn bij het verlaten van onze site). Deze informatie wordt ook verzameld via cookies.

Locatie informatie

3. Uw algemene locatie zoals bepaald op basis van uw IP-adres en verstrekt door uw browser.

Persoonlijke informatie

4. Wanneer u vrijwillig informatie verstrekt in formulieren om contact op te nemen, een vraag te stellen of om u te registreren voor de nieuwsbrief, deelt u persoonlijke informatie met ons. Dit omvat uw naam, e-mailadres en alle andere gegevens die u vraagt ​​en die u verstrekt.

5. Wanneer u activiteiten op onze site uitvoert (bijvoorbeeld wanneer u zich inschrijft voor de nieuwsbrief) verzamelen wij uw naam, contactgegevens en andere informatie door het invullen van onze formulieren en worden overgedragen aan ons door een bezoek aan onze website. Informatie verzameld uit formulieren zal nooit buiten ons worden gedeeld.

Financiële informatie

6. Wij vragen niet om, en verzamelen geen, financiële gegevens. Echter, wanneer u het contactformulier invult ervoor kiest om dergelijke gegevens in te sturen, zullen deze gegevens nooit worden gebruikt, voor geen enkel doel. Deze gegevens worden als zeer privé beschouwd en zullen onder geen enkele voorwaarde door ons worden gedeeld. Wij verzoeken u dan ook om dergelijke gegevens niet in te sturen via de website.

Hoe wordt de informatie gebruikt?

We gebruiken deze informatie om uw behoeften te begrijpen en u een betere service te bieden, en in het bijzonder om de volgende redenen:

1. Voor statistische doeleinden en analyse voor managementdoeleinden om de website te beheren of onze producten en diensten te verbeteren.

2. Om aan u geleverde diensten via de website te leveren en om uw betalingen te verwerken.

3. Interne archivering en administratieve doeleinden, en om u te informeren over onze evenementen, diensten of producten, of andere gerelateerde informatie waarvan wij denken dat die voor u interessant zou kunnen zijn, zoals hierboven uitgelegd.

4. Om marketingboodschappen, nieuwsbrieven en details van ons bedrijf of de bedrijven van zorgvuldig geselecteerde derde partijen te communiceren waarvan wij denken dat ze u kunnen interesseren per post of e-mail of vergelijkbare technologie (u kunt ons op elk moment op de hoogte stellen als u niet langer vereisen marketingcommunicatie).

5. Van tijd tot tijd doen we marktonderzoek met behulp van beschikbare informatie of om onze website te kunnen verbeteren om nog beter aan uw wensen te kunnen voldoen.

Het delen van verzamelde informatie en het aanvragen van verwijdering van uw gegevens

Uw gegevens worden niet bekendgemaakt aan derden, tenzij u uw toestemming hebt gegeven voor dergelijke openbaarmaking. U kunt ons op elk moment vragen om u geen evenement- of lidmaatschap gerelateerde berichten te sturen door ons een e-mail te sturen met de woorden UITSCHRIJVEN in het vak of door telefonisch contact met ons op te nemen. Wanneer u een e-mail van ons ontvangt, heeft u in deze berichten ook de mogelijkheid om te weigeren om verdere informatie van dat type van ons te ontvangen.

Als u wilt dat wij informatie die wij over u hebben, vernietigt, laat het ons dan weten. Houd er echter rekening mee dat als u een van onze services gebruikt waarvoor u persoonlijke gegevens moet verstrekken, het verwijderen van onze records kan betekenen dat u deze opnieuw moet indienen om deze services te blijven gebruiken.

We kunnen statistieken over onze sitebezoekers, klanten en aanvragers bekendmaken om onze diensten te beschrijven aan toekomstige partners, adverteerders en andere gerenommeerde derde partijen en voor andere wettige doeleinden, maar deze statistieken zullen geen persoonlijk identificeerbare informatie in welke vorm dan ook bevatten.

Cookies en logbestanden

Cookies

Cookies zijn tekstbestanden die op uw computer zijn opgeslagen en die alleen toegankelijk zijn voor de websites die ze maken. Onze website kan van tijd tot tijd cookies en logbestanden gebruiken voor statistische analyse, om het gedrag van gebruikers te begrijpen, om de site te beheren, om de informatie aan te passen die aan een gebruiker wordt gepresenteerd op basis van hun voorkeuren, en om de gebruikerservaring te verbeteren. Alle informatie verzameld door ons gebruik van cookies wordt verzameld op een geaggregeerde, anonieme basis.

De meeste webbrowsers accepteren automatisch cookies, maar u kunt cookies verwijderen of uitschakelen door de instructies op http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/ te volgen. Houd er rekening mee dat u mogelijk niet ten volle kunt profiteren van een website als u cookies uitschakelt. Onze website gebruikt cookies om u ingelogd te houden, dus het uitschakelen van cookies kan uw ervaring met de service verminderen. Meer informatie over cookies is te vinden op de website www.allaboutcookies.org van het Interactive Advertising Bureau.

1. Strikt noodzakelijke cookies

Dit zijn cookies die noodzakelijk zijn om de site te laten functioneren. Zonder deze functionele cookies werkt onze website niet optimaal. Volgens de cookiewet hoeft voor deze categorie cookies geen toestemming te worden gevraagd.

2. Analytics cookies
Onze website werkt met statistiekentools en gebruikt deze analytische cookies zodat we kunnen meten waar onze bezoekers vandaan komen, welk besturingssysteem ze gebruiken, hoeveel mensen bepaalde artikelen lezen etc. Deze informatie is voor ons van groot belang; op basis van deze meetgegevens kunnen we de site optimaliseren en gebruiksvriendelijker maken. Onze website gebruikt cookies van de volgende tools voor analytics, measurement en optimization: Google Analytics en Google Tag manager.

3. Advertising cookies
Wanneer gebruik gemaakt wordt van advertenties, promotionele content etc. op websites, wordt er in sommige gevallen een webbeacon geplaatst die bijhoudt hoe vaak de promotionele content is bekeken. Wij verzekeren u dat deze beacons nooit privacy-gevoelige informatie verzamelen. Op dit moment maakt onze website geen gebruik van dergelijke diensten.

Video’s 

Onze website kan gebruik maken van video’s welke onder zijn gebracht bij derden, zoals YouTube of een andere online video partner. Deze partijen maken gebruik van cookies om de correcte werking van deze video’s mogelijk te maken. Wij hebben geen invloed op eventueel gebruik van marketing cookies door deze partijen wanneer een video wordt afgespeeld. Door onze website te bezoeken gaat u hiermee akkoord.

Social Media

Als u onze inhoud via sociale media deelt, bijvoorbeeld door ons te volgen op Facebook, LinkedIn of door te tweeten over ons op Twitter, of ons via YouTube te volgen, zullen die sociale netwerken registreren dat u dit hebt gedaan en een cookie instellen voor dit doeleinde en in de toekomst mogelijkerwijs linken naar aan ons merk gerelateerde boodschappen. In sommige gevallen, wanneer een pagina op onze website inhoud van een sociaal netwerk bevat, zoals een Twitter-feed of een Facebook-opmerkingenvenster, kunnen die services een cookie plaatsen, zelfs als u niet op een knop klikt. Zoals het geval is voor alle cookies, hebben we geen toegang tot de cookies die door sociale netwerken zijn ingesteld, net zoals die sociale netwerken geen toegang hebben tot cookies die we zelf hebben ingesteld. We zetten zelf geen cookies voor sociale media van derden actief in op onze website.

Log bestanden

Onze systemen verzamelen automatisch anonieme informatie over bezoekers, waaronder IP-adressen, browsertype, taal en de tijden en datums van websitebezoeken. De verzamelde gegevens omvatten geen persoonlijk identificeerbare informatie en worden, zoals hierboven beschreven, gebruikt voor statistische analyse, om het gedrag van gebruikers te begrijpen en om de site te beheren.

Google Analytics

Onze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). De informatie die door de cookie wordt gegenereerd over uw gebruik van onze website (inclusief uw IP-adres) wordt doorgestuurd naar en opgeslagen door Google op servers in de Verenigde Staten. Google zal deze informatie gebruiken om uw gebruik van onze website te evalueren, rapporten over de website-activiteit voor website-exploitanten samen te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google kan deze informatie ook aan derden overdragen indien dit wettelijk vereist is, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet koppelen aan andere gegevens die door Google worden bewaard. Meer informatie over het privacybeleid van Google en op welke wijze Google de gegevens van sites of apps gebruikt leest u op de website van Google. http://www.google.com/privacy.html en https://policies.google.com/technologies/partner-sites

Formulieren

Op onze website hebben gebruikers de mogelijkheid om zich aan te melden voor de nieuwsbrief of rechtstreeks contact op te nemen. Om dit mogelijk te maken, betekent dit dat onze website formulieren gebruikt waarin het verplicht is om persoonlijke gegevens in te vullen. Deze gegevens worden opgeslagen in een beveiligde CMS-database, die wordt gehost door onze externe webpartner genaamd Van der Let & Partners. Deze gegevens worden onder geen enkele omstandigheid gedeeld buiten onze website of webpartner. In alle online formulieren van onze website krijgen gebruikers de mogelijkheid om expliciet toestemming te geven om hun gegevens met ons en onze webpartner te delen of hiervan af te zien.

Beveiliging

Maximale beveiliging van de data van onze klanten vinden wij van groot belang. We nemen daarom alle technische en organisatorische voorzorgsmaatregelen om het verlies, misbruik of wijziging van uw persoonlijke informatie te voorkomen. We hebben verschillende beveiligingsprocedures ingesteld zoals uiteengezet in ons informatiebeveiligingsbeleid.

Wijzigingen

We kunnen van tijd tot tijd wijzigingen aanbrengen in dit privacybeleid. Als we ons privacybeleid wijzigen, plaatsen we de wijzigingen op deze pagina. Als de wijziging in ons privacybeleid invloed heeft op het gebruik van uw persoonlijke gegevens, zullen we ons best doen om per e-mail contact met u op te nemen om toestemming voor het gebruik te vragen. Voortgezet gebruik van de service betekent dat u akkoord gaat met dergelijke wijzigingen.

Uw akkoord met deze privacyverklaring

Als u niet akkoord gaat met dit privacybeleid, gebruik dan alstublieft onze website niet. Door onze site te gebruiken, stemt u in met het verzamelen en gebruiken van informatie door ons. Vanwege het wereldwijde karakter van de internetinfrastructuur, kan de door u verstrekte informatie worden overgedragen op doorreis naar landen buiten de Europese Economische Ruimte die geen soortgelijke bescherming bieden met betrekking tot uw gegevens en het gebruik ervan zoals uiteengezet in dit beleid. We hebben echter de bovenstaande stappen genomen om te proberen de beveiliging van uw gegevens te verbeteren. Door uw gegevens in te dienen, stemt u in met deze overdrachten.

RDMG uitgever van Pharius. Aantoonbaar Compliant.

Contact

Tel. 085 – 0430 130
info@rdmg.nl
Contactformulier

Nieuwsbrief

Wilt u ook op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen?

Schrijf in voor onze nieuwsbrief