BrzoDossier OmgevingswetGeen categorieMilieuPharius

Start internetconsulatie actualisatie regels industriële emissies lucht

By 8 maart 2021februari 8th, 2022No Comments

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt een wijziging voor van de algemene regels voor de industrie. De aanleiding voor deze aanpassing is tweeledig. Enerzijds ziet de wijziging op het actualiseren en het op niveau brengen van de Best Beschikbare Technieken (BBT) van regels op het gebied van industriële emissies. Daarnaast levert de wijziging een bijdrage aan de uitvoering van de afspraken die het Rijk, provincies en gemeenten hebben gemaakt in het Schone Lucht Akkoord.

Doel

De laatste revisie van een aantal emissiegrenswaarden (luchtmodule Bal) heeft bijna 20 jaar geleden voor het laatst plaatsgevonden. Enkele verouderde milieuregels worden met deze wijzigingen geactualiseerd zodat ze beter aansluiten bij de Best Beschikbare Technieken (BBT). Daarnaast draagt het bij aan het doel van het Schone Lucht Akkoord waarin wordt gestreefd naar een permanente verbetering van de luchtkwaliteit in Nederland. Daar past actuele regelgeving op het gebied van industriële emissies bij.

Wat nieuw is, is dat met deze wijziging ook een vergunningplicht voor biomassa gestookte installaties tot 15MWth wordt ingevoerd. Regulering middels de vergunningplicht wordt verkozen boven de bestaande meldplicht. De reden hiervoor is dat een voorafgaande beoordeling vanuit milieuoogpunt noodzakelijk wordt geacht.

Deze consultatie bevat wijzigingen op een viertal onderwerpen:

  • aanpassing van de emissiegrenswaarden voor biomassa gestookte installaties;
  • aanpassing van de emissiegrenswaarden in de luchtmodule (Bal);
  • invoering van een vergunningplicht voor biomassa gestookte installaties < 15MW ;
  • actualiseren van de rentevoet in de kosteneffectiviteitsberekening.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

De wijzigingen zullen naar verwachting een positief effect hebben op de luchtkwaliteit, doordat het de emissies van verschillende stoffen reduceert. Er zal een reductie te zien zijn op de stoffen waar het Schone Lucht Akkoord zich op richt (NOx, NH3 en Stof) en andere stoffen die een negatieve invloed hebben op de luchtkwaliteit. Door de vergunningplicht wordt het, ten opzichte van een meldplicht, mogelijk om de activiteit voor aanvang te beoordelen vanuit milieuoogpunt. Met een omgevingsvergunning voor de milieubelastende activiteit (mba) kan de gemeente vooraf proactief sturen op bijvoorbeeld luchtkwaliteit of geuroverlast.

Waarop kunt u reageren

Tot en met 29 maart 2021 kunt u op deze regeling en toelichting reageren, op alle onderdelen wordt een reactie gevraagd.
Voor het aanscherpen van de emissiegrenswaarden van biomassacentrales wordt gevraagd ook specifiek te reageren op de volgende vragen:

  • De emissiegrenswaarden voor SO2 worden voor ketels van 0,5-5MWth aangescherpt van 200 naar 60 mg/Nm3. Deze emissiegrenswaarde is gekozen op basis van de rapporten van TNO en DNV GL/ProBiomass. Daarbij is ook gekeken naar het doel van actualisatie, het zoveel als mogelijk beperken van emissies naar de lucht en de technische en economische haalbaarheid. Voldoet de aanscherping tot 60 mg/Nm3 aan bovengenoemde doelen? Of voldoet een aanscherping naar 100 mg/Nm3 beter aan het doel? Kunt u dit onderbouwen?
  • Voor het invoeren van de vergunningplicht voor biomassacentrales < 15 MW vragen we u ook specifiek te reageren op de volgende vragen:
    De vergunningplicht voor biomassacentrales wordt opnieuw ingevoerd voor installaties < 15 MW. Geeft u de voorkeur aan een vergunningplicht met een ondergrens vanaf 0,1 MW of vanaf 0,5 MW? Kunt u aangeven waarom de ene ondergrens de voorkeur heeft boven de andere ondergrens?

Bron: Infomil

X