MilieuPharius

Tweede wijziging Landelijk Afvalbeheerplan (LAP3) vastgesteld

By 12 februari 2021No Comments

Op 2 maart 2021 treedt de tweede wijziging van het Landelijk afvalbeheerplan (LAP3 ) in werking. Staatssecretaris van Infrastructuur, Stientje van Veldhoven heeft de wijziging deze week vastgesteld.

Wijzigingen

De wijzigingen zijn een gevolg van de herziening van de Kaderrichtlijn afvalstoffen, de aankomende Omgevingswet en ontwikkelingen in de transitie naar een circulaire economie.

 • De herziening van de Kaderrichtlijn afvalstoffen leidt tot meerdere wijzigingen.
  De drie belangrijkste zijn het beleid voor gescheiden inzameling van huishoudelijk afval door gemeenten, de aanpassing van de minimumstandaard voor de verwerking van afgewerkte olie en de aanpassing van het hoofdstuk over het onderscheid tussen afvalstoffen en producten.
 • De overgang naar de Omgevingswet en het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) brengt nieuwe wettelijke bepalingen en begrippen met zich mee.
  Naar aanleiding van deze wettelijke wijzigingen is het beleid voor het gescheiden houden van bedrijfsafval in het LAP aangepast. Ook is beleid opgenomen waar bevoegde gezagen bij het opstellen van hun omgevingsplannen rekening mee moeten houden, zoals voor voedselvermalers en zwerfafval. Het uitstellen van de Omgevingswet leidt ertoe dat bepaalde wijzigingen pas later in werking treden.
 • Ten slotte leiden ontwikkelingen rond diverse productieketens tot aanpassingen in het beleid.
  Deze stimuleren de transitie naar een circulaire economie. De belangrijkste zijn de eisen voor de verwerking van luiers en incontinentiemateriaal en de aanpassing van de minimumstandaard voor recycling van matrassen en banden.

Nota van antwoord

De inspraakperiode voor de tweede wijziging van LAP3 was van 7 april tot en met 18 mei 2020. In totaal zijn er 80 zienswijzen ontvangen. Een groot deel komt van individuele bedrijven en verder hebben diverse brancheverenigingen en overheden gereageerd.

Alle zienswijzen zijn bekeken op hun mogelijkheid om de voorgenomen wijzigingen van LAP3 te verbeteren. Ze zijn voorzien van een reactie in de Nota van antwoord.

Aanpassingen naar aanleiding van de ingediende zienswijzen zijn onder meer:

 • De formulering van de minimumstandaard groenafval is aangepast en het doel is beter toegelicht.
 • De regels voor het scheiden van bedrijfsafval zijn gewijzigd en/of verduidelijkt voor onder andere (semi) openbare ruimte en evenementen.
 • Voor recycling van luiers is een aangepast protocol opgenomen over afbraak van medicijnen en pathogenen en de veiligheid van geproduceerde recyclaten.

Naast de aanpassingen vanuit de ontwerpwijziging en de zienswijzen zijn er ook wijzigingen doorgevoerd in het toelichtende deel van het LAP. De belangrijkste zijn de toelichtingen bij de afvalstoffencategorieën in bijlage 5, de nieuwe lijsten voor GFT, textiel en KCA in bijlage 12, een nieuwe paragraaf A.4.3 over ‘afgifte’ en een nieuwe tekst voor hoofdstuk B.2 Preventie.

Inwerkingtreding en Omgevingswet

Bij het voorbereiden van de tweede wijziging werd er nog van uit gegaan dat de Omgevingswet per 1 januari 2021 in werking zou treden. Inmiddels is duidelijk dat de nieuwe streefdatum voor inwerkingtreding van de Omgevingswet 1 januari 2022 is.

Dit betekent dat de wijzigingen in twee tranches in werking zullen treden.

 1. Veel onderdelen van de tweede wijziging hebben geen directe relatie met de inwerkingtreding van de Omgevingswet en daarbij behorende regelgeving (eerste tranche). Deze wijzigingen zullen op 2 maart 2021 in werking treden.
 2. Wijzigingen die wel direct zijn gelinkt aan de Omgevingswet en bijbehorende regelgeving, zullen in werking treden op het moment dat de Omgevingswet in werking treedt (tweede tranche).

In de Nota van Antwoord is alle inspraak opgenomen en beantwoord, dus zowel voor de onderdelen die wel, als voor de onderdelen die niet met de Omgevingswet samenhangen. In de nota is ook aangegeven welke delen vier weken na publicatie in de Staatscourant in werking treden (tranche 1) en welke delen pas in werking treden met de inwerkingtreding van de Omgevingswet (tranche 2).

Publicatie

De aangepaste teksten van het gewijzigde LAP worden op het moment van inwerkingtreding op 2 maart 2021 gepubliceerd en zullen direct beschikbaar zijn in Pharius. Ook alle eerdere versies van LAP3 zijn hier ook te vinden.

Heeft u een abonnement op Pharius en het afvalbeheerplan in uw register opgenomen, dan krijgt u deze wijzigingen als vanzelfsprekend automatisch gepresenteerd. Mocht deze wijziging eventueel interessant zijn voor uw register, dan wordt u automatisch geattendeerd.

Bron: LAP3.nl

Dagelijks ‘in control’ zijn over de wijzigingen in uw register?

Vindt u het ook prettig om op elk door u gewenst moment te kunnen beschikken over alle voor uw organisatie relevante wijzigingen in QHSE? Waar u ook werkt?
Met Pharius heeft u dagelijks de voor u relevante wijzigingen op een presenteerblaadje. U hoeft zelf alleen nog te bepalen hoe relevant de wijziging is. Dit bespaart u een veel tijd en zoekwerk.
En wilt u direct ook aantoonbaar maken hoe u voldoet? Ook dat is kinderspel met Pharius.
Probeer het zelf en vraag een gratis en geheel vrijblijvend proefaccount aan.

Ontdek Pharius

Gratis en geheel vrijblijvend. Na 30 dagen stopt uw proef automatisch.

Gratis proefaccount

Liever eerst meer informatie?

Bekijk de vele mogelijkheden die Pharius u kan bieden op Pharius.nl.

Bekijk de tour
X