Arbowetgeving

Niemand mag ziek worden door werk. En elke werknemer die overlijdt door werk is er één te veel. Vanuit deze visie stimuleert het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gezond en veilig werken in Nederland.
De Arbeidsomstandighedenwet (of kortweg Arbowet) is hiervoor het stelsel dat vanuit de overheid is opgezet.

Wat is de Arbowetgeving?

De Arbowetgeving is een kaderwet bestaande uit doelvoorschriften. Het bevat de algemene rechten en plichten voor werkgevers en werknemers om te komen tot gezonde en veilige arbeidsomstandigheden. De Arbowetgeving is ingedeeld in drie niveaus: de Arbowet, het Arbobesluit en de Arboregeling. Het Arbobesluit is een uitwerking van de Arbowet. De Arboregeling is weer een verdere uitwerking van het Arbobesluit, waarbij het echt gaat om de concrete voorschriften.

Overige beschermende wetten

Naast de Arbowet zijn er ook nog andere wetten die werknemers beschermen tegen eventuele negatieve aspecten op het werk. Wet gelijke behandeling, Wet verbetering Poortwachter, Arbeidstijdenwet, Wet arbeid en zorg zijn hier enkele voorbeelden van. Maar ook indirect betrokken wet- en regelgeving, zoals het wetboek van Strafrecht en het Burgerlijk Wetboek, hebben hier uiteraard hun bemoeienissen in. Met onze online tool Pharius kunnen wij u ontzorgen in het voldoen aan de Arbowet en alle overige beschermende wetten. Wilt u weten hoe?

Ontdek PhariusOntdek Pharius
wat is arbowetgeving

Verplichtingen werkgevers

In de Arbowetgeving zijn verplichtingen opgenomen waar werkgevers zich aan moet houden:

  • De werkgever legt in een Risico Inventarisatie en Evaluatie vast met welke risico’s medewerkers te maken kunnen krijgen tijdens het werk en neemt hierop maatregelen
  • Er wordt voorzien in voorlichting en onderricht gericht op risicovolle werkzaamheden
  • Voorziet de werkgever medewerkers van de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s)

Verplichtingen werknemers

Ook werknemers moeten zich aan een aantal regels houden. De belangrijkste verplichtingen van werknemers zijn:

  • Arbeidsmiddelen en gevaarlijke stoffen op een juiste wijze gebruiken.
  • Op arbeidsmiddelen aangebrachte beveiligingen niet veranderen en niet weghalen en deze beveiligingen op de juiste wijze gebruiken.
  • Door de werkgever beschikbaar gestelde persoonlijke beschermingsmiddelen op een juiste manier gebruiken en op de daarvoor bestemde plaats opbergen.
  • Meewerken aan de voor werknemers georganiseerde instructie (’onderricht’).
  • De werkgever inlichten over opgemerkte gevaren voor de veiligheid en gezondheid in het bedrijf.
  • De werkgever en andere deskundige personen (preventiemedewerker, bhv’er, arbodienstverlener) indien nodig bijstaan bij de uitvoering van hun verplichtingen.

(bron: Arboportaal)

compliant arbowetgeving Pharius

Compliant Arbowet 2020 zijn?

Voor goede arbeidsomstandigheden op de werkvloer is het noodzakelijk dat er voldoende kennis van gezond en veilig werken aanwezig is op de werkvloer zodat de risico’s goed worden ingeschat en de nodige maatregelen worden genomen. Dankzij de Databank van onze online tool Pharius heeft u de basis van deze kennis goed op orde. Alle relevante wet- en regelgeving gericht op Arbo & Veiligheid is vanuit één bron inzichtelijk en snel vindbaar door onze dubbele zoekfunctie. Tot op Europees niveau en met internationale protocollen en verdragen. Met behulp van de Register en Compliance mogelijkheden in Pharius maakt u het zichzelf daarbij nog makkelijker om up-to-date te blijven en aantoonbaar te maken dat u, ook in 2020, compliant Arbowet bent.

Ontbreekt het u aan tijd om zich hier mee bezig te houden of heeft u hulp nodig bij het voldoen aan de Arbowetgeving? Naast Pharius heeft RDMG een breed netwerk aan partners die u hierin kunnen ondersteunen. Liever onze tool Pharius eerst ontdekken? Probeer het dan gerust 30 dagen uit. Geheel gratis en vrijblijvend.

Gratis proefaccount aanvragen op Pharius.nl

Laatste nieuws

ISO 14001-certificatie houdt organisaties scherp en ‘bij de les’
Geen categorie

Organisaties ervaren toegevoegde waarde ISO 14001-certificatie

Onderzoek van het SCCM, dat eind 2019 is uitgevoerd, wijst uit dat de waardering voor…
Geen categorie

Wijziging activiteitenregeling

Op 15 mei 2020 is er een wijziging van de Activiteitenregeling en de Regeling omgevingsrecht…
Met Pharius bent u vanaf sept 2020 altijd aantoonbaar compliant in Voedselveiligheid
Algemeen

Voedselveiligheid, een nieuw vakgebied bij RDMG

De basis van Pharius wordt gevormd door een online databank met wet- en regelgeving aangaande…

Voldoe aan de Arbowetgeving!

Ontdek Pharius
RDMG uitgever van Pharius. Aantoonbaar Compliant.

Contact

Tel. 085 – 0430 130
info@rdmg.nl
Contactformulier

Nieuwsbrief

Wilt u ook op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen?

Schrijf in voor onze nieuwsbrief