MilieuPharius

Wijziging activiteitenregeling

By 5 juni 2020oktober 19th, 2020No Comments

Op 15 mei 2020 is er een wijziging van de Activiteitenregeling en de Regeling omgevingsrecht gepubliceerd. Deze wijziging betreft een aanpassing van de verwijzingen naar de nieuwe PGS 31 (Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen), een nieuwe versie van NEN 1059 gasvoorzieningssystemen en de nieuwe versie van het Handboek Immissietoets 2016

PGS 31

De PGS 31 bevat voorschriften voor de veilige bovengrondse en ondergrondse opslag van gevaarlijke vloeistoffen in opslagtanks (chemicaliƫn). Deze richtlijn regelt de opslag van gevaarlijke vloeistoffen in opslagtanks die niet onder de werkingssfeer van PGS 28 en PGS 30 vallen. De PGS 31 wordt toegevoegd aan de bijlage bij de Regeling omgevingsrecht als Nederlands BBT document (Best Beschikbare Techniek), zodat hiermee rekening gehouden moet worden bij het verlenen van vergunningen. Deze wijziging is relevant voor (toekomstige) vergunning-trajecten.

Ook worden onderdelen van de PGS 31 toegevoegd aan algemene regels in de Activiteitenregeling. Dit kan relevant zijn voor zowel vergunningplichtige als niet-vergunningplichtige bedrijven. De wijzigingen in de Activiteitenregeling hebben gevolgen voor de volgende activiteiten:

  • Ondergrondse opslagtanks voor organische oplosmiddelen (onderdeel van paragraaf 3.4.2);
  • De opslag van afgetapte vloeibare brandstoffen bij een autodemontagebedrijf (onderdeel van paragraaf 4.4.1);
  • De opslag in bovengrondse opslagtanks van ADR klasse 5.1 en ADR klasse 8 verpakkingsgroep II en III polyesterhars of PER (onderdeel van paragraaf 4.1.3.1).

De wijzigingen in de Activiteitenregeling lopen vooruit op de voorschriften die van toepassing gaan worden in het kader van de Omgevingswet, zoals opgenomen in het Besluit activiteiten leefomgeving. In hoofdzaak gaat het om de volgende verbeterpunten:

  • Installatie volgens BRL K 903 voor ADR klasse 5.1 en PER;
  • Niet meer handmatig peilen (nieuwe tanks);
  • Extra voorschriften over good housekeeping, logboek en het vullen van de opslagtank vanuit een tankwagen;
  • Aanhouden van afstand vanaf de opvangvoorziening van ontvlambare vloeistoffen tot aan brandbare objecten of bij het niet kunnen voldoen aan de afstand het nemen van aanvullende maatregelen (brandmuur of blus-/koelvoorziening).

NEN 1059

De NEN 1059 gaat over gasdrukregel- en/of meetopstellingen. De norm zelf is inhoudelijk niet gewijzigd, wel is een extra hoofdstuk toegevoegd. In de Activiteitenregeling wordt de verwijzing naar de oude versie vervangen voor een verwijzing door de nieuwe versie. De norm is relevant in relatie tot het in werking hebben van een installatie voor het reduceren van aardgasdruk, meten en regelen van aardgashoeveelheid of aardgaskwaliteit (Paragraaf 3.2.2. Activiteitenregeling). Het nieuwe hoofdstuk (5) heeft geen relevantie in relatie tot de verplichtingen in de Activiteitenregeling milieubeheer.

Handboek Immisietoets

Het Handboek Immissietoets is geactualiseerd ten opzichte van het Handboek Immissietoets 2016. De nieuwe versie van het Handboek Immissietoets vervangt de oudere versie in de bijlage bij de Regeling omgevingsrecht als Nederlands BBT document (Best Beschikbare Techniek). Bij het verlenen van een vergunning, moet rekening worden gehouden met de deze documenten. Deze wijziging is dus relevant voor (toekomstige) vergunning-trajecten.

Inwerkingtreding

De inwerkingtreding van deze wijziging is 1 juli 2020

X